วิธีการทํางานของอีเมล - ภาพรวม

วิธีการทํางานของอีเมล

เมื่อคุณส่งอีเมลถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะมีการประมวลผลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องในส่วนหลัง ก่อนที่อีเมลจะถึงผู้รับ ภาพรวมโดยสรุปของกระบวนการอธิบายไว้ด้านล่างนี้: 

  1. คุณเขียนและส่งอีเมลจาก ไคลเอนต์อีเมล ของคุณ 
  2. ไคลเอนต์อีเมล เชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก และส่งอีเมลใน รูปแบบ MIME
  3. SMTP ขาออกจะตรวจสอบ รายละเอียดผู้ส่ง และประมวลผลข้อความสำหรับส่งและใส่ไว้ใน คิวขาออก 
  4. เซิร์ฟเวอร์ SMTP ยึดตามรายละเอียดโดเมนในที่อยู่ของผู้รับและค้นหา เซิร์ฟเวอร์ DNS ของโดเมนและค้นคืน ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ผู้รับ (บันทึก MX /บันทึก A ในกรณีที่ ไม่มีบันทึก MX) ของโดเมนผู้รับ 
  5. จากนั้น เซิร์ฟเวอร์ SMTP จะเชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์อีเมลผู้รับ และส่งอีเมลผ่านโปรโตคอล SMTP
  6. เซิร์ฟเวอร์ผู้รับ จะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้รับและส่งอีเมลไปยังบัญชีเมลของผู้ใช้ 
  7. ผู้ใช้ดูอีเมลที่ได้รับโดยใช้ไคลเอนต์อีเมลของเขา 

อีเมลตีกลับ/ ข้อความที่ไม่สามารถส่งได้ (ข้อผิดพลาด 554.x.x/ ข้อผิดพลาด 5xx):

เมื่ออีเมลถูกส่งจากไคลเอนต์ อีเมลอาจถูกตีกลับเป็นอีเมลที่ไม่สามารถส่งได้เนื่องจากเหตุผลใดๆ ทางด้านล่าง ข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นข้อผิดพลาดถาวร ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะไม่พยายามส่งอีเมลซ้ำ

โดเมนไม่ถูกต้อง: 

เมื่อคุณส่งอีเมลไปยังโดเมนที่ไม่ถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ SMTP จะไม่สามารถค้นหาข้อมูล DNS สำหรับโดเมนนั้นได้ ในกรณีนี้ อีเมลจะถูกตีกลับเป็นไม่สามารถส่งได้โดยเซิร์ฟเวอร์ SMTP เอง  

ตัวอย่าง: คุณส่งอีเมลไปยัง abc@yordomain.com แทนที่จะเป็น abc@yourdomain.com ในกรณีนี้ เมื่อไม่มีโดเมนที่ถูกต้องชื่อ yordomain.com การค้นหา DNS จะล้มเหลวและถือว่าเป็นโดเมนที่ไม่ถูกต้อง 

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตัวสะกดของชื่อโดเมนที่คุณป้อนให้ถูกต้อง 

ไม่พบบันทึก MX

เมื่อคุณส่งอีเมลไปยังโดเมนที่ถูกต้อง แต่ไม่มีบันทึก MX/ บันทึก A ที่ถูกต้องสำหรับโดเมน (ไม่มีการส่งกลับโดยเซิร์ฟเวอร์ DNS) อีเมลจะถูกตีกลับเป็นไม่สามารถส่งได้โดยเซิร์ฟเวอร์ SMTP เอง 

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบกับผู้รับหรือผู้ดูแลระบบของผู้รับหากเป็นปัญหาที่ทราบแล้ว ตรวจสอบที่อยู่อีเมลสำรองและส่งอีเมลไปยังที่นั้นในกรณีฉุกเฉิน ปัญหานี้เกิดขึ้นที่โดเมนผู้รับเท่านั้นและผู้ดูแลระบบของผู้รับสามารถแก้ไขได้

ผู้รับไม่ถูกต้อง/ ผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก:

เมื่อคุณส่งอีเมลแต่พิมพ์ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง หรือส่งอีเมลถึงพนักงานซึ่งออกจากองค์กรไปแล้ว คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น: คุณส่งอีเมลไปยัง abb@yourdomain.com แทนที่จะเป็น abc@yourdomain.com อีเมลจะถูกส่งไปยังบันทึก MX ของ yourdomain.com แต่ไม่มีบัญชีที่ถูกต้องชื่อ abb@yourdomain.com ในเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ผู้รับจะตีกลับอีเมลเป็นไม่สามารถส่งได้ 

วิธีแก้ไข: ในบางกรณี การตรวจสอบที่อยู่อีเมลเพื่อค้นหาการพิมพ์ผิดอาจช่วยได้ 

การละเมิดนโยบายอีเมล:

เซิร์ฟเวอร์อีเมลผู้รับอาจมีข้อจำกัดหรือนโยบายอีเมลบางอย่างที่ใช้กับอีเมลขาเข้า หากอีเมลที่คุณส่งละเมิดนโยบายดังกล่าว อีเมลของคุณอาจถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ผู้รับ 

ตัวอย่างเช่น: คุณส่งอีเมลไปยัง abc@yourdomain.com โดยมีไฟล์เอกสารแนบ .mov หากเซิร์ฟเวอร์ผู้รับมีนโยบายอีเมลที่ไม่ยอมรับไฟล์ .mov เซิร์ฟเวอร์ผู้รับอาจปฏิเสธอีเมลตามนโยบายนั้นได้ 

เหตุผลอื่น:

นอกเหนือจากสาเหตุทั่วไปข้างต้น เซิร์ฟเวอร์อีเมลผู้รับอาจปฏิเสธหรือตีกลับอีเมลเนื่องจากเหตุผลและข้อผิดพลาดต่างๆ ส่วนใหญ่แล้ว อีเมลที่ตีกลับจะรวมเหตุผลที่อีเมลถูกปฏิเสธด้วย 

อีเมลล้มเหลวชั่วคราว/ ข้อผิดพลาดลองใหม่ (ข้อผิดพลาด 451.x.x/ ข้อผิดพลาด 4xx):

บางครั้งเมื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลผู้รับ เซิร์ฟเวอร์ผู้รับจะส่งคืนข้อผิดพลาดชั่วคราว ในกรณีนี้ อีเมลจะถูกใส่ไว้ในคิวลองใหม่ และเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะพยายามส่งอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผู้รับตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้  อีเมลส่วนใหญ่อาจถูกส่งในการลองใหม่ครั้งต่อมา หากเซิร์ฟเวอร์ผู้รับไม่ยอมรับอีเมลหลังจากลองใหม่ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อีเมลจะถูกตีกลับไปยังผู้ส่งเป็นความล้มเหลวถาวร

เซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าง:

หากเซิร์ฟเวอร์ผู้รับไม่ว่าง อีเมลจะถูกใส่ไว้ในคิวลองใหม่และจะลองส่งอีกครั้งในภายหลัง 

Greylisting:

บางเซิร์ฟเวอร์ผู้รับ เมื่อได้รับอีเมลจากโดเมนเฉพาะเป็นครั้งแรก จะทำ Greylist อีเมลโดยการส่งข้อผิดพลาดชั่วคราว อีเมลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกส่งในการลองใหม่ครั้งต่อมา 

อีเมลมากเกินไป/ นโยบายอีเมล:

บางเซิร์ฟเวอร์จะทำ Greylist อีเมลในกรณีที่พบว่าจำนวนอีเมลที่ได้รับจากโดเมนเฉพาะหรือที่อยู่ไอพีเฉพาะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การปฏิเสธชั่วคราวนี้จะยึดตามนโยบายอีเมลของเซิร์ฟเวอร์ผู้รับ 

เหตุผลอื่น:

บางเซิร์ฟเวอร์ผู้รับจะส่งข้อผิดพลาด 4xx เมื่อกล่องจดหมายของผู้รับเต็มหรือขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการป้องกันสแปมของโดเมน/ เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ ในกรณีของ Zoho Mail จะถือว่าการไม่มีบันทึก MX เป็นข้อผิดพลาดชั่วคราวและใส่อีเมลไว้ในคิวลองใหม่ 

 

 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com