ใช้ Zoho Mail สร้างและบังคับใช้กฎและนโยบายเกี่ยวกับพื้นที่ใช้งาน การบล็อกไอพี พื้นที่ใช้งานสูงสุด และอื่น ๆ

  • นโยบายการใช้อีเมล
  • กฎ
  • นโยบายแบบกำหนดเอง

นโยบายอีเมล

กำหนดนโยบายอีเมลซึ่งควบคุมโควต้าของกล่องจดหมาย พื้นที่ใช้งานในแต่ละวัน ปริมาณอีเมลที่รับและส่งออก และอื่น ๆ

กฎ

กำหนดกฎสำหรับการบล็อกเมลที่รับเข้าหรือส่งออก สามารถกำหนดเงื่อนไขตามชื่อโดเมน ชื่อเรื่อง ชนิดของสิ่งแนบ และอื่น ๆ

นโยบายแบบกำหนดเอง

Zoho Mail อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบกำหนดนโยบายอีเมลที่หลากหลายเพื่อใช้กับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ตามเงื่อนไขขององค์กร