การร้องเรียนเรื่อง IPR

ขั้นตอนการร้องเรียน

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ บนบริการ Zoho มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ โปรดเขียนจดหมายไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราพร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้:

  •   ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นทางกายภาพของผู้มอบอำนาจที่ให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด;
  •   คำอธิบายของผลงานลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด;
  •   เนื้อหาที่คุณกล่าวอ้างว่าถูกล่วงละเมิด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งของผลงานได้ และ URL ของเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกละเมิด หากมี;
  •   ข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงที่อยู่อีเมล (หากมี);
  •   คำแถลงการณ์ของคุณว่าด้วยการที่คุณเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะของการร้องเรียนจะไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตัวแทน หรือกฎหมาย;
  •   คำแถลงการณ์ของคุณภายใต้บทลงโทษการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นที่คุณสื่อสารมานั้นมีความถูกต้องชัดเจน และได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

คุณจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวพร้อมข้อมูลข้างต้นให้กับตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเรา เพื่อดำเนินการอ้างสิทธิเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย (การร้องเรียนเกี่ยวกับ IPR)
C/o ZOHO Corporation
4141 Hacienda Drive
Pleasanton, CA 94588, USA
โทรศัพท์: +1-925-924-9500
แฟกซ์: +1-925-924-9600 
อีเมล: legal@zohocorp.com

โปรดทราบว่าในกรณีที่คุณส่งมอบเนื้อหาใดๆ ที่บิดเบือนความจริงหรือกระทำการที่ผิดกฎหมาย คุณอาจต้องรับผิดตามมาตรา 512(f) ว่าด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์