แก้ไขเมื่อ: 6 กันยายน 2018

Zoho Campaigns - ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ZOHO CAMPAIGNS คือบริการที่ให้คุณสร้าง ส่ง และจัดการจดหมายข่าวและอีเมลทางการตลาดได้เป็นบริการที่มอบแก่คุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนอยู่ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) โดย ZOHO CORPORATION (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ZOHO") ตามข้อตกลงและเงื่อนที่ตามมา (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) นอกเหนือจากข้อตกลงการให้บริการทั่วไปของ ZOHO การใช้ ZOHO CAMPAIGNS หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงและข้อตกลงการให้บริการทั่วไป หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดอย่าดำเนินการต่อหรือใช้ ZOHO CAMPAIGNS ไม่ว่าจะในลักษณะใด

 • บริการ

  Zoho Campaigns เป็นบริการที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและส่งอีเมลรวมถึงจดหมายข่าว และจัดการอีเมลรวมถึงจดหมายข่าวที่คุณเป็นผู้ส่งออกไปได้ นอกจากนี้ Zoho Campaigns ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการรายการของรายชื่อผู้ติดต่อได้ด้วยการฝังแบบฟอร์มลงทะเบียนรับข้อมูล โดยสามารถคัดลอกและวางรหัสแบบฟอร์มลงบนเว็บไซต์ของคุณ หรือด้วยการนำเข้ารายชื่อติดต่อจากบริการ/ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าใดก็ได้ หรือฐานข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่ออื่นๆ

 • การเข้าใช้ Zoho Campaigns

  Zoho Campaigns เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชันการทำงานร่วมกัน ธุรกิจ และการเพิ่มผลผลิตทางออนไลน์ของ Zoho คุณจะเข้าถึง Zoho Campaigns ได้โดยการใช้บัญชีปกติสำหรับบริการ Zoho ทั้งหมด (หลังจากนี้จะเรียกว่า “บัญชี Zoho”)

 • การเข้าถึงบริการของ Zoho

  บริการอื่นๆ ของ Zoho อาจผสานรวมอยู่กับ Zoho Campaigns บัญชี Zoho ของคุณจะยอมให้คุณเข้าถึงบริการของ Zoho ทั้งหมดแม้บริการนั้นไม่ได้รวมกับ Zoho Campaigns การใช้บริการของ Zoho บางอย่างอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการเฉพาะของแต่ละบริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงเฉพาะของบริการ”) คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเฉพาะของบริการก่อนจะใช้บริการ Zoho ที่เกี่ยวข้องได้

 • การเข้าถึงแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ผสานรวมกับ Zoho Campaigns

  แอปพลิเคชันอื่นจากบุคคลที่สาม (หลังจากนี้จะเรียกว่า "แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สาม") อาจผสานรวมอยู่กับ Zoho Campaigns Zoho จะทำการรวมแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามกับ Zoho Campaigns เพิ่มเติมด้วย การเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามดังกล่าว (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงบุคคลที่สาม") คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงบุคคลที่สามก่อนจะใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

 • ข้อมูลของผู้ส่ง

  อีเมลทุกฉบับที่คุณส่งผ่าน Zoho Campaigns จะต้องมีส่วน 'เกี่ยวกับเรา' ที่แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

  1. ชื่อและที่อยู่ ในกรณีที่ผู้ส่งเป็นบุคคล
  2. หากผู้ส่งเป็นนิติบุคคล นอกจากชื่อและที่อยู่แล้ว ต้องมีชื่อของผู้มีอำนาจซึ่งทางบริษัทได้ลงทะเบียนไว้ รวมถึงหมายเลขการลงทะเบียน/ระบุตัวตนของธุรกิจ
  3. VAT หรือหมายเลขระบุตัวตนอื่นๆ สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้านภาษี
  4. ข้อมูลรายชื่อติดต่อ อย่างน้อยต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง รวมถึงที่อยู่อีเมล
  5. ชื่อและข้อมูลติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์/ที่อยู่อีเมล) ของตัวแทนสำหรับการรายงานข้อร้องเรียน
 • นโยบายต่อต้านสแปม

  คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายต่อต้านสแปมของ Zoho และกฎหมาย CAN-SPAM หรือกฎหมายที่คล้ายกันอื่นๆ เพื่อกำกับดูแลการส่งอีเมลทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถส่งอีเมลผ่าน Zoho Campaigns ไปยังรายชื่อติดต่อที่คุณได้รับโดยวิธีการที่ยอมรับได้เท่านั้น ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง (“วิธีการที่ยอมรับได้”)

  1. ในกรณีที่รายชื่อติดต่อดังกล่าวได้ส่งที่อยู่ของเขา/เธอในฐานะส่วนหนึ่งของการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่ง/เจรจาต่อรองการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคุณ
  2. ในกรณีที่รายชื่อติดต่อได้สมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมลด้วยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ
  3. ในกรณีที่ผู้ติดต่อได้มอบที่อยู่อีเมลในฐานะส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม หรือการสำรวจใดๆ ที่คุณเป็นผู้ดำเนินการ โดยที่คุณได้แจ้งให้รายชื่อติดต่อทราบแล้วว่าคุณจะส่งอีเมลทางการตลาดให้กับพวกเขา
  4. ในกรณที่ขณะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ รายชื่อติดต่อได้เลือกกล่องทำเครื่องหมายเข้าร่วมเพื่อบ่งชี้ถึงความสมัครใจของเขา/เธอในการรับการติดต่อจากคุณทางอีเมล โดยที่กล่องทำเครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น และคุณได้แจ้งให้รายชื่อติดต่อดังกล่าวทราบแล้วว่าลักษณะของอีเมลจะเป็นเชิงการค้า
  5. ในกรณีที่รายชื่อติดต่อได้มอบนามบัตรของเขา/เธอ และได้แสดงออกถึงความสมัครใจที่จะรับอีเมลที่มีลักษณะในเชิงการค้า การทิ้งนามบัตรไว้ที่บูทของคุณในงานแสดงสินค้าจะถือเป็นความสมัครใจที่จะรับอีเมลที่มีลักษณะเป็นเชิงการค้าจากคุณ
  6. ในกรณีที่รายชื่อติดต่อได้รับการแนะนำโดยลูกค้าหรือผู้ติดตามจดหมายข่าวหรืออีเมลทางการตลาดที่มีอยู่ของคุณ
  คุณต้องไม่ส่งอีเมลถึงรายชื่อติดต่อใดๆ หาก:
  1. คุณได้ซื้อ กู้ เช่า หรือได้รับรายชื่อติดต่อผ่านวิธีการใดๆ จากบุคคลที่สาม
  2. คุณไม่ได้ติดต่อกับรายชื่อติดต่อที่ได้รับมาอย่างถูกกฎหมายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  3. คุณได้รับที่อยู่อีเมลด้วยการค้นหาหรือคัดลอกและวางที่อยู่อีเมลจากอินเทอร์เน็ต
  4. รายชื่อติดต่อได้ยกเลิกการสมัครเข้าร่วมรายชื่อผู้สมัครรับอีเมลของคุณ หรือได้แสดงออกถึงเจตนาของเขา/เธอที่จะไม่รับอีเมลจากคุณ
  กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
  ด้วยการใช้ Zoho Campaigns คุณยอมรับว่า
  1. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ด้านกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลใดก็ตาม
  2. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่มีภาพลามกและ/หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจ
  3. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่มีการปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
  4. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่สร้างภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Zoho หรือใช้แบนด์วิธของ Zoho ในทางที่ผิด
  5. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่ละเมิดกฎหมายประจำท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือสากล
  6. คุณจะไม่ส่งอีเมลเพื่อขาบหรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือปลอมแปลง
  7. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่แทรกแซงหรือรบกวนการควบคุมดูแล Zoho Campaigns
  8. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่พิจารณาได้ว่าเป็นกิจกรรมการโกง เช่น ธุรกิจแบบพีระมิด, การตลาดแบบหลายระดับ (MLM), การตลาดเครือข่ายลูกโซ่, การปรับประสิทธิภาพระบบค้นหา (SEO) และการโกงยอดการคลิก
  9. คุณจะไม่ส่งอีเมลเพื่อโปรโมตหรือขายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม บริการการพนัน บุหรี่ไฟฟ้า ฯลฯ
  10. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่ส่งเสริมกิจกรรมที่อันตรายหรือผิดกฎหมาย
  11. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสกุลเงินเสมือน, Initial Coin Offering, และบล็อคเชน
  12. คุณจะไม่ส่งอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์ไปยังไซต์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ดังที่แสดงตามรายการด้านบน
 • ความยินยอม

  คุณต้องได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากรายชื่อติดต่อของคุณ ก่อนเริ่มการส่งอีเมลทางการค้า คำยินยอมต้องผ่านการมอบโดยแยกต่างหากผ่านการกระทำโดยตระหนักรู้โดยรายชื่อติดต่อนั้นๆ ความยินยอมที่ไม่ได้มอบให้ในทางอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดให้ใช้แบบฟอร์มยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือครองที่อยู่นั้น

 • การตรวจสอบและการบังคับควบคุม

  เพื่อป้องกันสแปมและเพื่อตรวจจับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นกับข้อกำหนดเหล่านี้ Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและตรวจทานเนื้อหาของแคมเปญทางอีเมลของคุณ ทั้งด้วยตนเองและผ่านเครื่องมืออัตโนมัติ Zoho อาจคัดลอกเนื้อหาของแคมเปญทางอีเมลของคุณและส่งสำเนาเนื้อหาดังกล่าวไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเนื้อหาและพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการตรวจจับสแปมและการละเมิดอื่นๆ ตามข้อกำหนดเหล่านี้ นอกจากนี้ Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมบังคับแคมเปญอีเมลที่คุณส่ง โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังส่งแคมเปญอีเมลไปยังรายชื่อติดต่อเป็นครั้งแรก


  แคมเปญอีเมลทั้งหมดที่ส่งจาก Zoho Campaigns จะมีรหัสแคมเปญฝังอยู่ในส่วนหัวของอีเมล ซึ่งผู้รับอาจแจ้งการสแปมที่สงสัยได้โดยใช้รหัสแคมเปญนี้ หากผู้รับระบุว่าอีเมลของคุณเป็นสแปม Zoho จะได้รับการแจ้งเตือน หากจำนวนของอีเมลที่ถูกระบุว่าเป็นสแปมเกินขีดจำกัดดังที่ระบุไว้ Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างเหมาะสมกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยถาวร

 • ขีดจำกัดสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว คำตำหนิ การยกเลิกติดตาม และการคลิกที่ไม่มีเหตุผลสมควร/กับดักสแปม

  อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวควรต่ำกว่า 5% และอัตราข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสแปมควรน้อยกว่า 0.1% ในทำนองเดียวกัน จำนวนการยกเลิกการติดตามไม่ควรเกินอัตราการคลิก และจำนวนสูงสุดสำหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคลิกกับดักสแปม / การคลิกที่ไม่มีเหตุผลสมควรคือ 1 ในกรณีที่แคมเปญอีเมลของคุณเกินขีดจำกัดที่กล่าวถึงข้างต้น Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • การใช้งานแบนด์วิดท์ในทางที่ผิด

  คุณจะได้รับเครื่องมืออำนวยความสะดวกเพื่อการโฮสต์รูปภาพบนเซิร์ฟเวอร์ของ Zoho เพียงเพื่อให้คุณสามารถโฮสต์รูปภาพที่ใช้ในแคมเปญอีเมลที่ส่งผ่าน Zoho Campaigns เท่านั้น คุณจะต้องไม่สร้างภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Zoho หรือใช้แบนด์วิดท์ของ Zoho ในทางที่ผิดด้วยการโฮสต์รูปภาพบนเซิร์ฟเวอร์ของ Zoho เพื่อการใช้งานอื่นๆ เช่น การใช้รูปภาพบนเว็บไซต์และการส่งรูปภาพผ่านเครื่องมือส่งอีเมลอื่นๆ

 • ขีดจำกัดการใช้งาน

  Zoho อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้งานล่วงหน้าโดยอิงจากแผนการสมัครที่คุณเลือก คุณต้องตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณอยู่ภายในขีดจำกัดการใช้งานที่ Zoho กำหนดไว้เพื่อไม่ให้บริการเกิดการสะดุด คุณเข้าใจว่า Zoho อาจระงับกิจกรรมหากคุณใช้งานกิจกรรมดังกล่าวถึงขีดจำกัดแล้ว

 • การแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งาน

  Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งาน Zoho Campaigns การแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานจะมีผลเมื่อคุณใช้ Zoho Campaigns หลังจากมีการเผยแพร่การแก้ไขนั้นแล้ว