Zoho WorkDrive-licentieovereenkomst

Deze softwarelicentieovereenkomst ("Overeenkomst") formuleert licentievoorwaarden voor Zoho WorkDrive ("Gelicentieerde software") en vormt een bindende overeenkomst tussen u of de entiteit die u vertegenwoordigt ("U") en Zoho Corporation ("Zoho").

Lees de volgende licentie aandachtig door voordat U (i) de Gelicentieerde software downloadt van een geautoriseerde website of (ii) de Gelicentieerde software installeert. U bevestigt dat U deze licentieovereenkomst hebt gelezen en begrepen en dat U instemt met de voorwaarden ervan. Als U niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient U de Gelicentieerde software niet te downloaden of installeren.

1. LICENTIEVERLENING:

De Gelicentieerde software is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met Zoho WorkDrive ("de Gehoste service"). Zoho verleent U hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie voor het gebruik van de Gelicentieerde software, inclusief gebruikersdocumentatie en updates waarop U recht hebt in het kader van uw abonnement op de Gehoste service. U begrijpt dat U een geldig abonnement op de Gehoste service nodig hebt om gebruik te kunnen maken van de Gelicentieerde software en dat U geen gebruik kunt maken van de Gelicentieerde software als het abonnement op de Gehoste service verloopt of anderszins eindigt.

2. PRODUCTEN VAN DERDEN:

De Gelicentieerde software kan software bevatten die afkomstig is van andere leveranciers. Zonder afbreuk te doen aan de algemene toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst stemt U ermee in dat (a) software van derden die is opgenomen in de Gelicentieerde software, wettelijk eigendom blijft van de oorspronkelijke leverancier; en dat (b) U dergelijke software van derden, die beschikbaar is bij de Gelicentieerde software, niet zult distribueren, tenzij de licentievoorwaarden van deze software van derden anders bepalen.

3. BESTANDEN EN MAPPEN:

Om de Gelicentieerde software te kunnen gebruiken als onderdeel van de Gehoste service, heeft Zoho uw toestemming nodig om uw bestanden te synchroniseren en op te slaan. Daarom gaat U er hierbij mee akkoord dat de Gehoste service via de Gelicentieerde software toegang krijgt tot bestanden die zijn opgeslagen op uw computer, in de door U gekozen map.

4. BEPERKINGEN IN GEBRUIK:

In aanvulling op alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst, is het U niet toegestaan:

5. TECHNISCHE support:

U hebt recht op technische support voor de Gelicentieerde software als onderdeel van uw abonnement op de Gehoste service.

6. VERZAMELING VAN GEBRUIKSGEGEVENS:

Zoho verzamelt gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Gelicentieerde software zoals de licentiegegevens, het type installatie, de configuratie van het systeem waarin de Gelicentieerde software is geïnstalleerd, statistieken betreffende de bedrijfs- en uitvaltijd van het product en de frequentie waarmee de diverse functies van de Gelicentieerde software worden gebruikt ("Gebruiksgegevens"). De verzamelde Gebruiksgegevens bevatten geen persoonlijke informatie. Zoho stemt ermee in om op aanvraag details te verstrekken van de gegevens die over uw gebruik van de Gelicentieerde software zijn verzameld. U begrijpt en erkent dat het verzamelen van Gebruiksgegevens standaard is uitgeschakeld en dat dit moet worden ingeschakeld via de gebruikersinterface van de Gelicentieerde software als U wilt toestaan dat Zoho Gebruiksgegevens verzamelt.

7. EIGENDOM EN INTELLECTUELE EIGENDOM:

Zoho bezit alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de Gelicentieerde software. Zoho behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die hierin niet aan U worden verleend, met inbegrip van het recht om de verkoop of het uitbrengen van software te staken en om prijzen, voorzieningen, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, versiedatums, algemene beschikbaarheid of kenmerken van de Gelicentieerde software te wijzigen. De software wordt U alleen in licentie gegeven en niet verkocht door Zoho.

8. AUDIT:

Zoho heeft het recht om uw gebruik van de Gelicentieerde software te controleren door ten minste zeven (7) dagen voorafgaand schriftelijk melding te doen van het voornemen om een dergelijke controle uit te voeren op uw bedrijfslocatie tijdens normale kantooruren.

9. GEHEIMHOUDING:

De Gelicentieerde software bevat bedrijfseigen informatie van Zoho. U stemt ermee in om alle redelijke inspanningen te leveren om de vertrouwelijkheid van de Gelicentieerde software te bewaren. U stemt ermee in de door U in dienst genomen personen die in contact komen met of toegang hebben tot de Gelicentieerde software, redelijkerwijs op de hoogte te stellen van de voorwaarden van deze Overeenkomst, redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat zij deze voorwaarden naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het niet bewust toestaan van het gebruik van delen van de Gelicentieerde software voor een doel dat verboden is krachtens deze Overeenkomst.

10. GARANTIEDISCLAIMER:

Zoho garandeert niet dat de Gelicentieerde software foutloos is. Tenzij hierin anders is vermeld, wordt de Gelicentieerde software geleverd "as is" zonder enige garantie, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en zonder garantie met betrekking tot de prestaties of resultaten die U kunt verkrijgen door gebruik te maken van de Gelicentieerde software. U bent alleen verantwoordelijk voor het bepalen van de juistheid van het gebruik van de Gelicentieerde software en aanvaardt alle risico's verbonden aan het gebruik ervan, inclusief, maar niet beperkt tot de risico's van programmafouten, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur en onbeschikbaarheid of onderbreking van de werkzaamheden.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Zoho is in geen geval aansprakelijk jegens U of enige derde partij voor enige speciale, incidentele, indirecte, punitieve of exemplaire schade of gevolgschade, of schade wegens verlies van werk, winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie voortvloeiend uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van het programma of voor enige aanspraak van derden, zelfs indien Zoho is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Zoho's volledige aansprakelijkheid met betrekking tot haar verplichtingen krachtens deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de Gelicentieerde software mag niet groter zijn dan de door U betaalde abonnementskosten voor de Gehoste service.

12. VRIJWARING:

Zoho stemt ermee in om U te vrijwaren en te verdedigen tegen alle vorderingen, acties of procedures die voortvloeien uit enige vordering dat de Gelicentieerde software inbreuk maakt op een geldig Amerikaans octrooi, auteursrecht of handelsgeheimrecht van derden; zolang U: (i) Zoho onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van een dergelijke vordering; (ii) samenwerkt met Zoho bij de verdediging tegen en/of schikking daarvan, op kosten van Zoho; en (iii) Zoho toestaat om de verdediging en alle daarmee samenhangende schikkingsonderhandelingen te controleren. Het bovenstaande is Zoho's enige verplichting jegens U en is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid op grond van deze Overeenkomst voor inbreuk op intellectuele eigendom.

Zoho heeft geen vrijwaringsverplichting voor vorderingen vanwege inbreuk voor zover deze voortvloeien of beweerdelijk voortvloeien uit (i) een combinatie, werking of gebruik van de Gelicentieerde software met programma's of apparatuur die niet zijn geleverd door Zoho; (ii) een wijziging van de Gelicentieerde software door een andere partij dan Zoho; en (iii) uw nalatigheid om binnen een redelijke termijn een door Zoho geleverde vervanging of wijziging voor de Gelicentieerde software te implementeren.

13. BEËINDIGING:

Deze Overeenkomst en uw abonnement op de Gehoste service lopen tegelijk af. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door alle kopieën van de Gelicentieerde software in uw bezit te vernietigen of naar Zoho terug te sturen. Zoho kan deze Overeenkomst beëindigen als U deze Overeenkomst of de servicevoorwaarden van de gehoste dienst schendt en deze schending niet binnen dertig dagen na kennisgeving herstelt. Na beëindiging dient U alle kopieën van de Gelicentieerde software te vernietigen of terug te sturen naar Zoho en schriftelijk te verklaren dat alle bekende kopieën zijn vernietigd. Alle bepalingen inzake vertrouwelijkheid, garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst geldig.

14. ALGEMEEN:

Deze Overeenkomst zal worden opgesteld, uitgelegd en geïnterpreteerd door de wetten van de staat Californië, zonder inachtneming van eventuele tegenspraken in de wettelijke bepalingen. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere communicatie, afspraken of overeenkomsten tussen de partijen. Ontheffingen of wijzigingen van deze Overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn en door beide partijen zijn ondertekend. Indien een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt het resterende deel zodanig geïnterpreteerd dat het voornemen van de partijen redelijkerwijs van kracht zal zijn.