Algemene voorwaarden

Bijgewerkt op: 19 maart 2015.
Ingangsdatum: 19 April 2015.

DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (hierna 'u' of 'uw') EN ZOHO CORPORATION (hierna 'Zoho') VOOR UW GEBRUIK VAN ZOHO SUITE VOOR ONLINE ZAKELIJKE PRODUCTIVITEITS- EN SAMENWERKINGSSOFTWARE.

Onderdelen van deze Overeenkomst

Deze overeenkomst bestaat uit de volgende voorwaarden (hierna de 'Algemene Voorwaarden') en de voorwaarden, indien van toepassing, die specifiek zijn voor het gebruik van individuele services (hierna 'Servicespecifieke Voorwaarden' genoemd). De Algemene Voorwaarden en Servicespecifieke Voorwaarden worden gezamenlijk aangeduid als de 'Voorwaarden'. In geval van een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en de Servicespecifieke Voorwaarden prevaleren de Servicespecifieke Voorwaarden.

Aanvaarding van de Voorwaarden

U dient wettelijk volwassen te zijn om een bindende overeenkomst aan te gaan en om de Voorwaarden te aanvaarden. Als u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kunt u geen gebruik maken van onze services. Als u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden maar niet akkoord gaat met de Servicespecifieke Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de betreffende service. U kunt de Algemene Voorwaarden aanvaarden door een vinkje te plaatsen, door op een knop te klikken waarmee u akkoord gaat met de voorwaarden, of door de services te gebruiken.

Beschrijving van de service

Wij bieden een scala aan services voor online samenwerking en beheer, inclusief tekstverwerking, spreadsheet, presentatietools, databasetoepassingen, e-mailclient, chatclient, organisator, klantrelatie- en managementbeheer, en projectmanagement ('Service' of 'Services'). U kunt voor persoonlijke, zakelijk of interne zakelijke doeleinden gebruik maken van de Services in de organisatie die u vertegenwoordigt. U kunt gebruik maken van de Services via een internetbrowser die door de Services wordt ondersteund. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het Internet en de benodigde apparatuur die nodig is om de Services te gebruiken. U kunt content maken en bewerken met uw gebruikersaccount en indien nodig kunt u deze content ook publiceren en delen.

Abonnement op betàservice

Wij kunnen bepaalde Services aanbieden als gesloten of open bètaservices ('Bètaservice' of 'Bètaservices') om ze te testen en te evalueren. U stemt ermee in dat wij de enige autoriteit en discretie hebben om de periode te bepalen voor het testen en evalueren van Bètaservices. Wij zullen als enige beoordelen of het testen geslaagd is en besluiten, indien van toepassing, om de Bètaservices aan te bidden als commerciële services. U bent niet verplicht om een abonnement af te sluiten voor het gebruik van betaalde Services nadat u zich hebt aangemeld voor een Bètaservice. Wij behouden ons het recht voor om de Bètaservices volledig of gedeeltelijk te staken, op elk moment en tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat Zoho niet aansprakelijk is tegenover u of een derde partij voor enige schade die is ontstaan in verband met de aanpassing, opschorting of stopzetting van een van de Bètaservices, ongeacht de reden.

Wijziging van de Servicevoorwaarden

Wij kunnen de Voorwaarden na voorafgaande melding op elk moment wijzigen via een service-aankondiging of door u een e-mail te sturen op uw primaire e-mailadres. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in de Voorwaarden die uw rechten beïnvloeden, wordt u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte gesteld van de wijzigingen die per e-mail naar uw primaire e-mailadres worden verzonden. U kunt uw gebruik van de Services van Zoho beëindigen door Zoho binnen 30 dagen na het ontvangen van de melding van de gewijzigde Voorwaarden op de hoogte te stellen van de beëindiging indien de gewijzigde Voorwaarden aanzienlijke invloed hebben op uw rechten in verband met het gebruik van de Services. In geval van een dergelijke beëindiging hebt u recht op terugbetaling van het niet-gebruikte gedeelte van eventuele vooruitbetaalde vergoedingen. Uw gebruik van de Service na de ingangsdatum van elke wijziging in de Voorwaarden wordt beschouwd als akkoord met de gewijzigde Voorwaarden.

Verplichtingen bij aanmelden van gebruiker

U dient zich aan te melden voor een gebruikersaccount en daarbij alle benodigde informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de services. Als u een organisatie vertegenwoordigt en gebruik wilt maken van de services voor intern gebruik, raden wij u en alle andere gebruikers van uw organisatie aan om zich aan te melden voor gebruikersaccounts door uw bedrijfsgegevens te verstrekken. In het bijzonder raden wij u aan om uw zakelijke e-mailadres te gebruiken. U stemt ermee in om: a) echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken wanneer daar tijdens het aanmeldproces om wordt gevraagd; en b) de informatie die tijdens het aanmelden is opgegeven te onderhouden en bij te werken zodat de gegevens nauwkeurig, actueel en volledig zijn. Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of indien Zoho gegronde redenen heeft om te vermoeden dat uw informatie onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, kan Zoho uw gebruikersaccount beëindigen en huidig of toekomstige gebruik van enige of alle Services weigeren.

Organisatie-accounts en beheerders

Wanneer u zich aanmeldt voor een account voor uw organisatie kunt u een of meerdere beheerders opgeven. De beheerders hebben het recht om de Services te configureren op basis van uw vereisten en om eindgebruikers te beheren in uw organisatie-account. Als uw organisatie-account namens u is aangemaakt en geconfigureerd door een derde partij, is het waarschijnlijk dat deze derde partij een beheerdersrol heeft voor uw organisatie. Zorg ervoor dat u een geschikte overeenkomst met dergelijke derden heeft, waarin de rollen en beperkingen van deze partij worden vermeld als beheerder van uw organisatie-account.

U bent verantwoordelijk voor i) het waarborgen van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord van uw organisatie-account, ii) de aanwijzing van bevoegde personen als beheerders van uw organisatie-account, en iii) het feit dat alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw organisatie-account voldoen aan deze Overeenkomst. U begrijpt dat Zoho niet verantwoordelijk is voor account-administratie en intern beheer van de Services namens u.

U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw organisatie geen controle over de beheerdersaccounts verliest. U kunt een proces specificeren dat moet worden gevolgd voor het herstellen van de controle in het geval dat u de controle over de beheerdersaccounts verliest door een e-mail te sturen naar Legal@zohocorp.com, mits het proces acceptabel is voor Zoho. Bij het ontbreken van een bepaald herstelproces voor een beheerdersaccount kan Zoho het gebruik van een beheerdersaccount toewijzen aan een individu, indien er voldoende bewijs aan Zoho wordt geleverd, waarna dit individu toestemming krijgt om namens de organisatie te handelen. U stemt ermee in dat Zoho niet aansprakelijk is voor de gevolgen van eventuele maatregelen die door Zoho in goed vertrouwen en in dit verband worden ondernomen.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens die u via de Service verstrekt aan Zoho vallen onder het Privacybeleid van Zoho. Uw keuze om gebruik te maken van de Service leidt tot acceptatie van de voorwaarden van het Privacybeleid van Zoho. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere gevoelige informatie. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in uw gebruikersaccount en u stemt ermee in om ons onmiddellijk te informeren over onbevoegd gebruik van uw gebruikersaccount. Stuur in dit geval een e-mail naar accounts@zohocorp.com of neem telefonisch contact met ons op via https://www.zoho.com/contact.html. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan u of aan derde partijen als gevolg van onbevoegde toegang en/of gebruik van uw gebruikersaccount of anderszins.

Communicatie van Zoho

De Service kan bepaalde mededelingen van Zoho bevatten, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten en nieuwsbrieven. U begrijpt dat deze meldingen worden beschouwd als onderdeel van het gebruik van de Services. Als onderdeel van ons beleid om u totale privacy te bieden, bieden wij u ook de mogelijkheid om u af te melden voor nieuwsbrieven. U kunt u echter niet afmelden voor het ontvangen van serviceaankondigingen en administratieve berichten.

Klachten

Indien wij een klacht ontvangen van om het even welk persoon tegen u met betrekking tot uw activiteiten als deel van het gebruik van de genoten Services, zijn wij genoodzaakt om de klacht door te sturen aan het primaire e-mailadres van uw gebruikersaccount. U dient binnen 10 dagen na ontvangst van de door ons doorgestuurde klacht te reageren door een bericht te sturen aan de eiser met Zoho in de cc. Als u niet binnen 10 dagen na de ontvangstdatum op deze e-mail reageert, kunnen wij uw naam en contactgegevens aan de eiser bekendmaken om de eiser in staat te stellen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen u. U begrijpt dat uw niet-nakoming binnen 10 dagen zal worden geïnterpreteerd als uw toestemming tot openbaarmaking van uw naam en contactinformatie door Zoho aan de eiser.

Vergoedingen en betalingen

De Services zijn beschikbaar onder abonnementen van verschillende looptijden. Betalingen voor abonnementen met een looptijd van minder dan 1 jaar kunnen alleen worden gemaakt met een creditcard. Uw abonnement wordt aan het einde van iedere abonnementsperiode automatisch verlengd, tenzij u uw betaalde abonnement omzet naar een gratis abonnement of tenzij u ons informeert dat u het abonnement niet wenst te verlengen. Op het moment van automatische vernieuwing zullen de abonnementskosten in rekening worden gebracht op de creditcard die bij de laatste transactie door u is gebruikt. Wij bieden u de mogelijkheid om gegevens te wijzigen als u wilt dat de betaling voor de verlenging met een andere creditcard wordt gemaakt. Als u het abonnement niet wenst te verlengen, dient u ons minstens zeven dagen vóór de vernieuwingsdatum hiervan op de hoogte te stellen. Als u niet bent overgestapt op een gratis abonnement en als u ons niet op de hoogte hebt gesteld dat u het abonnement niet wenst te verlengen, wordt u geacht toestemming te hebben verleend om de abonnementsprijs te betalen met de door u gebruikte creditcard. Klik hier om meer te leren over ons restitutiebeleid.

Van tijd tot tijd kunnen wij de prijs van een Service of toeslag voor gebruik van Services wijzigen die momenteel gratis beschikbaar zijn. Elke verhoging van de kosten gaat pas in wanneer uw huidige factuurperiode is verlopen. U hoeft niet te bepalen voor een Service tenzij u hebt gekozen voor een betaald abonnement.

Beperkingen in gebruik

Naast alle andere voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, mag u: (i) de Services niet overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derde partijen; (ii) niet elke op service gebaseerde Services aanbieden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming; (iii) geen links van derde partijen naar websites gebruiken zonder in te stemmen met de algemene voorwaarden van hun website; (iv) geen links plaatsen naar websites van derde partijen of gebruik maken van hun logo, bedrijfsnaam, etc. zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming; (v) geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens van een persoon of entiteit publiceren zonder toestemming van die persoon of entiteit; (vi) geen gebruik maken van de Services op een manier die een server, netwerk, computersysteem, Zoho-bron kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten; (vii) geen inbreuk maken op alle toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving; en (viii) geen valse identiteit creëren om een persoon te misleiden ten aanzien van de identiteit of de oorsprong van elke mededeling.

Spam en illegale activiteiten

U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw transmissies via de Services. U gaat ermee akkoord dat u de Services niet zult gebruiken voor illegale doeleinden of voor de overdracht van materiaal dat onwettig, lasterlijk, intimiderend, smadelijk, bedreigend, beledigend, schadelijk, vulgair, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of aanstootgevend is, inbreuk maakt op andermans privacy, religieuze gevoelens beledigt, racisme bevordert, virussen of schadelijke codes bevat, of die inbreuk maakt of mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendom of andere rechten van een ander. U gaat ermee akkoord de Services niet te gebruiken voor het verzenden van 'junk mail', 'spam', 'kettingbrieven', 'phishing' of ongevraagde massadistributie via e-mail. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Services te beëindigen als er redelijke gronden zijn om te geloven dat u de Services gebruikt voor illegale of onbevoegde activiteiten.

Beleid voor inactieve gebruikersaccounts

Wij behouden ons het recht voor om onbetaalde gebruikersaccounts te beëindigen wanneer deze gedurende een ononderbroken periode van 120 dagen inactief zijn. Bij een dergelijke beëindiging worden alle gegevens die bij deze gebruikersaccount horen, verwijderd. Wij bieden u voorafgaande kennisgeving van deze beëindiging en de mogelijkheid tot het maken van een back-up van uw gegevens. Het beleid voor gegevensverwijdering kan worden uitgevoerd met betrekking tot elke of alle Services. Elke Service wordt beschouwd als een onafhankelijke en aparte service bij de berekening van de inactieve periode. Met andere woorden, activiteit bij een van de Services is niet voldoende om uw gebruikersaccount bij een andere Service actief te houden. In geval van accounts met meer dan één gebruiker, waarbij minstens één van de gebruikers actief is, wordt de account niet als inactief beschouwd.

Eigendom van gegevens

Wij respecteren uw recht op eigendom op content die door u is gecreëerd of opgeslagen. U bezit de content die u hebt gemaakt of opgeslagen. Tenzij u uitdrukking toestemming hebt gegeven, geeft uw gebruik van de Services Zoho niet het recht om de content die door u is aangemaakt of opgeslagen in uw gebruikersaccount te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te bewerken, te publiceren of te distribueren voor Zoho's commerciële of marketingdoeleinden of door vergelijkbare doeleinden. U geeft Zoho wel toestemming om toegang te krijgen tot uw content en om uw content te kopiëren, te distribueren, op te slaan, te verzenden, te herformatteren of openbaar te maken, alleen wanneer dit vereist is voor het verstrekken van de Services aan u.

Door gebruikers gegenereerde content

U kunt content verzenden of publiceren die door u is gemaakt met behulp van een van de Services of anderszins. U bent echter verantwoordelijk voor de content en de gevolgen van de overdracht of publicatie ervan. Alle content die openbaar wordt gemaakt, zal openbaar toegankelijk zijn via het internet en kan worden gecrawld en geïndexeerd door zoekmachines. U bent verantwoordelijk voor het voorkomen van openbaar maken van privécontent. Alle content die u kunt ontvangen van andere gebruikers van de Services wordt 'as is' aan u verstrekt voor informatie en voor persoonlijk gebruik. U gaat ermee akkoord dat u deze content niet zult kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, weergeven, verkopen, licentiëren of er anderszins misbruik van zult maken ongeacht het doeleinde, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de persoon die de rechten op dergelijke content bezit. Bij het gebruik van een van de Services, als u content met copyrightmelding(en) of kopieerbeveiliging treft, gaat u ermee akkoord dat u deze copyrightvermelding(en) niet verwijdert of kopieerbeveiliging uitschakelt. Door content met auteursrechtelijk beschermde/auteursrechtelijk materiaal beschikbaar te maken op een van de Services, bevestigt u dat u de toestemming of autorisatie hebt van elk persoon die recht zou kunnen hebben op dergelijke inhoud die op deze manier beschikbaar is. Door alle content beschikbaar te stellen op de eerder beschreven manier, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Zoho het recht heeft om zulke content te blokkeren of te verwijderen die door u is gemaakt indien Zoho klachten ontvangt met betrekking tot de legaliteit van de content of het overtreden van rechten van derde partijen. Door gebruik te maken van een van de Services en door content uit te brengen of te publiceren met gebruik van deze Service, geeft u uitdrukkelijk toestemming tot het onderzoeken van onwettigheid of inbreuk op rechten van derde partijen door de daartoe door Zoho aangewezen agent.

Klik hier voor procedures met betrekking tot klachten over illegale content of inbreuk op rechten van derde partijen in de content die via de Services worden uitgebracht of gepubliceerd.

Als u om het even welke content van Zoho wenst te blokkeren of te verwijderen, kunt u de procedure volgen die hier wordt verstrekt.

Testbestanden en toepassingen

Zoho kan testbestanden en -toepassingen leveren om op effectieve wijze de Services te demonstreren voor specifieke doeleinden. De informatie in dergelijke testbestanden en toepassingen bestaat uit willekeurige gegevens. Zoho biedt geen enkele garantie, noch expliciet noch impliciet, noch voor de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie in de testbestanden en -toepassingen.

Handelsmerk

Zoho, het logo van Zoho, de namen van individuele services en hun logo's zijn handelsmerken van ZOHO Corporation. U stemt ermee om de handelsmerken van Zoho niet weer te geven of te gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van Zoho.

Garantiedisclaimer

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES VOOR UW EIGEN RISICO IS. DE SERVICES WORDEN GELEVERD OP EEN 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE' BASIS. ZOHO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZOHO KAN NIET GARANDEREN DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN. GEBRUIK VAN MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD OF VERKREGEN DOOR GEBRUIK VAN DE SERVICES NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO IS. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON, DRAADLOZE APPARAAT OF GEGEVENS NA GEBRUIK VAN DE SERVICES OF HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. GEEN ENKELE VORM VAN ADVIES OF INFORMATIE, SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, DIE U HEBT VERKREGEN VAN ZOHO, WERKNEMERS VAN ZOHO OF VERTEGENWOORDIGERS VAN ZOHO, BIEDEN ENIGE VORM VAN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE VOORWAARDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

U STEMT ERMEE IN DAT ZOHO IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK IS VOOR EVENTUELE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE, EXTRA SCHADEVERGOEDING OF WELKE ANDERE SCHADE DAN OOK, NOCH VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, COMPUTERSTORING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDER VERLIES VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN DE SERVICE OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE, OOK INDIEN ZOHO IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZOHO JEGENS U TEN AANZIEN VAN EEN SERVICE, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, DE DOOR U AAN DEZE SERVICE BETAALDE VERGOEDINGEN OVERSCHRIJVEN.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Zoho, haar agenten, directeuren, werknemers, leveranciers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van en tegen eventuele verliezen, schadevergoeding, boetes en onkosten (inclusief de honoraria van juristen), voortvloeiend uit of verband houdend met claims dat u de Services hebt gebruikt in strijd met de rechten van een andere partij, in strijd met een wet, in strijd met bepalingen in de Voorwaarden, of enige andere claim betreffende uw gebruik van de Services, tenzij dit gebruik is toegestaan door Zoho.

Arbitrage

Eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden worden beslecht door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Elke dergelijke controverse of claim wordt op individuele basis opgelost en wordt niet geconsolideerd in enige arbitrage met een claim of controverse van een andere partij. De beslissing van de arbiter is definitief en kan niet worden herzien. De arbitrage wordt uitgevoerd in Californië en het vonnis op basis van de arbitrale uitspraak kan worden uitgesproken door een bevoegde rechtbank. Ongeacht enig tegenstrijdig beding, kan Zoho te allen tijde een bevoegde rechtbank om voorzieningen of andere vormen van redelijke schadeloosstelling verzoeken.

Opschorting en beëindiging

Wij kunnen uw gebruikersaccount schorsen of tijdelijk de toegang tot een hele of gedeeltelijke Service opheffen wanneer Zoho illegale activiteit vermoedt, er langere perioden van inactiviteit zijn of bij verzoeken van opsporingsinstanties of andere overheidsinstanties. Bezwaren tegen opschorting of het uitschakelen van gebruikersaccounts dienen binnen dertig dagen na kennisgeving van de opschorting worden ingediend bij legal@zohocorp.com. Na dertig dagen kunnen wij een opgeschorte of uitgeschakelde gebruikersaccount beëindigen. Wij kunnen uw gebruikersaccount ook op uw verzoek beëindigen.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw gebruikersaccount te beëindigen en u de Services te weigeren na redelijke verdenking dat u de Voorwaarden hebt geschonden en ervoor kiezen om uw toegang tot een Bètaservice te weigeren in het geval van onverwachte technische problemen of bij het stopzetten van de Bètaservice. U hebt het recht om uw gebruikersaccount te beëindigen als Zoho zijn verplichtingen op grond van deze Voorwaarden niet naleeft. In dit geval hebt u recht op restitutie van reeds betaalde heffingen. Na beëindiging van de gebruikersaccount hebt u geen toegang meer tot alle Services, wordt er informatie in uw gebruikersaccount gewist zoals uw e-mailadres en wachtwoord, en wordt alle informatie in uw gebruikersaccount verwijderd.

EINDE SERVICEVOORWAARDEN

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Overeenkomst kunt u contact met ons opnemen op Legal@zohocorp.com.