Zorg dat u met Zoho CRM voldoet aan de AVG

Alleen de persoonsgegevens van een klant beschermen is niet genoeg. Volgens de AVG moet u helder zijn over en veilig omgaan met persoonsgegevens. Zorg er via Zoho CRM voor dat het verzamelen en verwerken van gegevens in overeenstemming is met de AVG.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Zo kunnen we u helpen

 • Houd gegevensbronnen bij en gebruik dubbele aanmelding
 • Verkrijg en beheer toestemming
 • Versleutel en beveilig persoonlijke gegevens
 • Reageer eenvoudig op verzoeken om gegevens
 • Beheer de informatie die met andere applicaties wordt gedeeld
Functies
 • Functies
 • VEELGESTELDE VRAGEN

Gegevensverzameling

Houd de bronnen van uw klantgegevens bij en controleer de interesse van uw klant in uw service. Doe dit voordat u de gegevens verwerkt.

Gegevensbron volgen

Houd meerdere bronnen voor klantgegevens (webformulieren, imports, handmatige samenstelling, API's of integraties van derden), bij via de recordgegevens van de klant. In het geval van webformulieren kunt u aanvullende gegevens zoals de naam van het formulier en het IP-adres vastleggen.

Dubbele aanmelding

Gegevensverwerking

Kies voor rechtsgeldige en veilige verwerking van de persoonsgegevens van uw klanten. Neem uw verantwoordelijkheid en documenteer de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot klantgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Identificeer, categoriseer en markeer klanten op basis van een van de zes wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking: legitiem belang, instemming, uitvoering van een contract, wettelijke verplichting, vitaal belang of publieke belangen.

Toestemmingsformulier

Afhankelijk van het type klant en de persoonsgegevens die worden verwerkt, moet u de klant om toestemming vragen. U kunt eenvoudig toestemming krijgen via een aanpasbaar formulier, dat u naar uw klanten kunt mailen.

Persoonlijke velden markeren

Markeer velden met persoonsgegevens en bepaal of deze informatie vertrouwelijk is of niet. Op basis van de voorkeuren onder de nalevingsinstellingen kunt u ervoor zorgen dat de informatie in deze velden niet wordt verwerkt tijdens exports, API's en gerelateerde services.

Versleuteling-in-rust (EAR)

Voor het versleutelen van uw vertrouwelijke gegevens maakt Zoho CRM gebruik van een sterke en robuuste versleuteling: AES (Advanced Encryption Standard). Zoho CRM beschermt uw gegevens niet alleen tijdens de overdracht, maar beveiligt deze ook op servers via AES-256-versleuteling om de anonimiteit van de klantgegevens te waarborgen in geval van een lek of schending.

Auditlogboeken

Controleer de activiteiten van uw team met auditlogboeken, zodat u kunt bijhouden wie wat heeft gedaan en wanneer. Een voorbeeld: alle acties die door uw gebruikers worden uitgevoerd met betrekking tot het verwijderen en wijzigen van records, worden gecontroleerd.

Rechten van betrokkenen

Klanten kunnen te allen tijde diverse rechten uitoefenen die zij volgens de AVG hebben. Houd deze verzoeken bij en reageer er tijdig op.

Toegang (recht van toegang)

Geef uw klanten toegang tot hun gegevens via de klantenportal. Of laat ze weten dat ze er toegang toe kunnen krijgen door ze een e-mail te sturen. Deze e-mail kunt u samenstellen door de vereiste samenvoegingsvelden in een sjabloon op te nemen.

Rectificeren (recht van rectificatie)

Exporteer probleemloos klantgegevens, stuur deze naar hen toe voor rectificatie en werk ze bij in CRM. Als klanten toegang hebben tot de klantenportal, kunnen ze hun gegevens daar bekijken en zelf bijwerken indien nodig.

Exporteren (recht van gegevensportabiliteit)

Exporteer klantgegevens naar een csv-bestand dat direct in een e-mail wordt bijgevoegd en naar de klant wordt gestuurd. Met deze export zorgt u ervoor dat er geen gegevens op externe apparaten worden opgeslagen.

Verwerking stoppen (recht om gegevensverwerking te beperken)

Als dit recht wordt uitgeoefend, wordt de record van de klant automatisch vergrendeld om verdere verwerking van de gegevens te voorkomen.

Wissen (recht om te worden vergeten)

U kunt de gegevens van een klant eenvoudig verwijderen uit Zoho CRM als het 'recht om te worden vergeten' wordt uitgeoefend. Eenmaal verwijderd, wordt de record verplaatst naar een blokkeerlijst om gebruikers te waarschuwen wanneer dezelfde record weer terechtkomt in het systeem.

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wat is AVG en hoe worden bedrijven erdoor beïnvloed?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG) is nieuwe regelgeving van de Europese Unie (EU) die gaat om de bescherming en vrije overdracht van persoonsgegevens en de rechten van particulieren, waaronder kinderen. Het is een reeks regels die de bestaande Databeschermingsrichtlijn (Richtlijn 95/46/EC) vervangt en die in heel de Europese Unie van kracht is. Met de AVG krijgen inwoners van de EU de controle over hoe hun gegevens mogen worden verwerkt en wordt de privacy van hun gegevens gewaarborgd.
2. Op wie is de AVG van toepassing?
De AVG is van toepassing op bedrijven in de EU, plus bedrijven die zakendoen met inwoners van de EU, ongeacht de locatie van het bedrijf.
3. Op welk soort gegevens is de AVG van toepassing?
De AVG is uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als 'informatie die is gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, of een betrokkene'. Hieronder vallen de naam, het e-mailadres, de locatie en overige online identificaties van de betrokkene (de klant), zoals IP-adres, socialemediaprofiel en soorten websitecookies.
4. Is AVG-naleving van toepassing op alle modules in Zoho CRM?
Naleving van de AVG is alleen van toepassing op de persoonsgerelateerde modules binnen het bedrijf. In Zoho CRM is de AVG van toepassing op leads, contactpersonen, leveranciers en aangepaste modules.
5. Wie zijn de belangrijkste belanghebbenden van de AVG?
 • Betrokkene - Alle personen waarvan u persoonsgegevens verzamelt of verwerkt.
 • Verwerkingsverantwoordelijke - Degene die het doel en de methoden voor het verwerken van de gegevens bepaalt.
 • Gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken - Twee of meer verwerkingsverantwoordelijken die samen de doelen en methoden van gegevensverwerking bepalen.
 • Gegevensverwerker - Degene of het bedrijf die gegevens verwerkt uit naam van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Sub-verwerkers - Een derde (persoon of bedrijf) die gegevens verwerkt voor andere bedrijven en aansprakelijk is voor de verwerking van gegevens.
 • Toezichthoudende autoriteiten - Overheidsinstanties die toezicht houden op de toepassing van de AVG.
6. Wat zijn de juridische grondslagen die de verwerkingsverantwoordelijke kan gebruiken om klantgegevens te verwerken?
De verwerkingsverantwoordelijke kan uit zes grondslagen voor gegevensverwerking kiezen. Dit zijn:
 • 1. Overeenkomst - Dit geldt wanneer u de persoonsgegevens van de klant moet verwerken om te voldoen aan uw contractuele verplichtingen of om te handelen op basis van een verzoek van de klant (bijvoorbeeld een offerte of factuur).
 • 2. Wettelijke verplichting - Dit geldt wanneer u zich dient te houden aan een verplichting op grond van toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie in antwoord op geldige verzoeken, zoals een onderzoek door een autoriteit).
 • 3. Vitale belangen - Dit geldt voor dringende kwesties van leven en dood, vooral met betrekking tot gezondheidsgegevens.
 • 4. Algemeen belang - Dit geldt voor activiteiten van overheidsinstanties.
 • 5. Gerechtvaardigd belang - Legitieme belangen kunnen commerciële belangen zijn, zoals direct marketing, maar ook individuele belangen of bredere maatschappelijke voordelen omvatten. De verwerkingsverantwoordelijke moet de gerechtvaardigde belangen vastleggen en opslaan in de vorm van een Evaluatie van Gerechtvaardigde Belangen (ELB).
 • 6. Toestemming - Toestemming is tevens een wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens. Toestemming van de betrokkene betekent 'vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde, en een ondubbelzinnige aanduiding van de wensen van de betrokkene die door een verklaring of door een duidelijk bevestigend handelen toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar.'
7. Wat is ELB?
ELB staat voor Evaluatie van Legitieme Belangen. Het specificeert het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens van een klant wil verwerken. De organisatie moet met een ELB kunnen aantonen dat de verwerking noodzakelijk is.
 • Er wordt geëvalueerd of er een legitiem belang bestaat.
 • De noodzaak voor de verwerking moet worden vastgelegd.
 • De uitvoering van de afwegingstoets.
8. Wie/wat is een functionaris voor de gegevensbescherming?
Een functionaris voor de gegevensbescherming helpt u bij de controle van interne naleving, informeert en adviseert u over uw verplichtingen omtrent gegevensbescherming, levert advies over gegevensbeschermingseffectbeoordeling, en functioneert als een contactpersoon tussen betrokkenen en de toezichthoudende autoriteit.
Een functionaris voor de gegevensbescherming is ook de contactpersoon tussen het bedrijf en eventuele toezichthoudende instanties, die toezicht houden op de activiteiten met betrekking tot de gegevensverwerking. We raden elk bedrijf aan om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.
9. Hoe kan de AVG worden ingeschakeld voor bestaande klanten?
U kunt de AVG voor bestaande klanten inschakelen door op Instellen > Gebruikers en controle > Nalevingsinstellingen te klikken, de nalevingsinstellingen in te schakelen en de modules te selecteren waarop naleving van toepassing is.
10. Wat gebeurt er met mijn bestaande gegevens in Zoho CRM wanneer de AVG van kracht wordt?
Nadat de AVG na 25 mei van kracht is, moeten alle bestaande records in uw Zoho CRM-account worden gemarkeerd volgens de desbetreffende wettelijke basis voor gegevensverwerking. U kunt dit doen via:
 • De pagina Overview
 • Lijstweergave van de desbetreffende module
 • Afzonderlijke records
Hoe helpt Zoho CRM u bij de naleving van de AVG?
Dit zijn de manieren waarop Zoho CRM u helpt met de naleving van de AVG.

Gegevensbrontracering - Zoho CRM neemt de bron van de gegevens (directe bronnen zoals webformulieren en indirecte bronnen zoals de gebruikersinterface, imports, API's en overige integraties van derden), plus bijkomende details, indien van toepassing (bijvoorbeeld URL, IP-adres) op in de detailpagina van de record. Deze gegevens worden op aanvraag met de klant gedeeld.

Persoonlijke velden markeren - Gebruikers kunnen velden met persoonsgegevens markeren, evenals de vertrouwelijke velden.

Rechten van betrokkenen - Uw klanten hebben ook het recht om toegang tot hun gegevens te vragen, of om de gegevens door u te laten rectificeren, verwijderen, exporteren en de verwerking ervan te beperken. Als verwerkingsverantwoordelijke moet u deze acties uitvoeren.
12. Welke rechten hebben betrokkenen in Zoho CRM volgens de AVG?
In Zoho CRM hebben de betrokkenen vijf van de acht fundamentele rechten volgens de AVG:
 • Het recht op toegang - Klanten hebben het recht om precies te weten welke gegevens over hen worden bewaard en hoe deze worden verwerkt. (AVG-artikel 15)
 • Het recht op rectificatie - Individuen/klanten hebben recht op rectificatie van hun persoonsgegevens als deze onjuist of niet volledig zijn. (Artikel 16)
 • Het recht op portabiliteit - U kunt klantspecifieke informatie exporteren, toevoegen aan een e-mail en naar klanten sturen in een door een machine leesbare indeling (CSV) zonder dat deze op uw apparaat wordt gedownload (artikel 20).
 • Het recht op beperking van verwerking - Particulieren hebben het recht om de doelen waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke hun gegevens kan verwerken, te beperken. (Artikel 18)
 • Het recht om gegevens te wissen - Ook wel 'het recht om te worden vergeten' genoemd. Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen of wissen wanneer zij dat willen. (Artikel 17).
13. Wat zijn de verschillende manieren waarop men toestemming van de klant kan krijgen?
U kunt toestemming krijgen van de klant via e-mail (geïntegreerde e-mail of een toestemmingsformulier als bijlage bij de e-mail), via portals of mondeling via een telefoongesprek.
14. Wat gebeurt er als bedrijven zich niet houden aan de AVG?
Bedrijven kunnen een boete krijgen van maximaal 4% van hun jaaromzet, of 20 miljoen euro (het hoogste bedrag), voor de meest ernstige gegevenslekken of overtredingen, waaronder het niet beschikken over de vereiste toestemming van klanten om gegevens te verwerken of overtreding van de kernprincipes van de privacywetgeving.
Ze kunnen een boete krijgen van 2% van hun jaaromzet, of 10 miljoen euro (het hoogste bedrag) voor het niet op orde hebben van dossiers, het niet melden van een schending aan de toezichthoudende autoriteit, of voor het niet correct uitvoeren van een ELB.
15. Mijn bedrijf is niet gevestigd in de EU. Ik heb ook geen klanten uit de EU. Moet ik mij toch aan de AVG houden?
De AVG is niet verplicht als u geen bedrijf hebt in de EU en ook geen zaken doet met inwoners van de EU. Maar als u de klantgegevens beter wilt beschermen en de privacy van klanten wilt waarborgen, raden we u aan om de AVG na te leven. U kunt deze optie inschakelen door op Instellen > Gebruikers en controle > Nalevingsinstellingen te klikken en de optie aan te zetten.
16. Is versleuteling van gegevens verplicht volgens de AVG?
Nee, volgens de AVG hoeven klantgegevens niet te worden versleuteld. U kunt met Zoho CRM echter wel handmatig velden versleutelen op de pagina met eigenschappen van het veld.
17. Kan ik het versleutelde veld in een webformulier gebruiken?
Ja, u kunt een versleuteld veld in het webformulier gebruiken.
18. Ik heb de naleving uitgeschakeld. Welke invloed heeft dit op de bestaande grondslag voor gegevensverwerking van mijn records?
Als u naar de pagina met nalevingsinstellingen gaat en naleving uitschakelt, worden de verwerkingshandelingen die u eerder met de gegevens van de betrokkene hebt uitgevoerd, geannuleerd en worden de gegevens zonder grondslag verwerkt.
19. Kunnen klanten hun gegevens verwijderen of wissen uit Zoho CRM?
Klanten kunnen het recht op wissen (ook wel het recht om te worden vergeten) (artikel 17) gebruiken om te vragen om verwijdering uit CRM van hun persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke moet u de gegevens verwijderen als klanten daarom vragen, tenzij u zwaarder wegende wettelijke verplichtingen hebt om de gegevens te behouden (raadpleeg artikel 17 van de AVG van de EU).
20. Hoe kan de verwerkingsverantwoordelijke de diverse gegevensverwerkingsactiviteiten binnen Zoho CRM bijhouden?
De verwerkingsverantwoordelijke kan naar de bestaande tijdlijnweergave in Zoho CRM gaan en de updates en wijzigingen aan de gegevensverwerkende activiteiten van individuele records volgen.
21. Is dubbele aanmelding verplicht voor gegevensverwerking?
Nee, dubbele aanmelding is niet verplicht voor gegevensverwerking. Dubbele aanmelding wordt wel aanbevolen om ervoor te zorgen dat klanten oprecht geïnteresseerd zijn in het product. Bij dubbele aanmelding ontvangen klanten een extra e-mail om hun identiteit te bevestigen nadat ze zijn geregistreerd via webformulieren.
22. Wat gebeurt er met de gegevens als de klant niet binnen een bepaalde periode reageert op een toestemmingsmail?
Als de klant niet reageert op een toestemmingsmail, kunnen de verwerkingsverantwoordelijken bepalen hoe lang ze op antwoord willen blijven wachten. Zodra deze periode voorbij is, wordt de status van de records 'Geen reactie' en worden de gegevens niet verwerkt.
23. Hoe kan de verwerkingsverantwoordelijke velden classificeren in Zoho CRM?
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om de velden van de gebruiker te markeren als persoonlijk en vertrouwelijk in Zoho CRM. De controller kan ook bepalen om deze velden te beperken voor activiteiten zoals exports, API's en andere gerelateerde services van Zoho CRM. (Books, Finance, Campaigns, etc.)
24. Kan ik leads en contactpersonen filteren op de grondslag voor gegevensverwerking?
Ja, u kunt leads en contractpersonen filteren op de grondslag voor gegevensverwerking.
25. Kunnen betrokkenen hun eigen gegevens bewerken of verwijderen voordat ze toestemming geven aan verwerkingsverantwoordelijken?
Ja, betrokkenen kunnen hun persoonsgegevens bewerken en bijwerken op basis van het recht op rectificatie (artikel 16) en het recht op wissen (artikel 17).
26. Wie heeft toegang tot de nalevingsinstellingen in Zoho CRM?
Personen met het beheerdersprofiel hebben toegang tot de nalevingsinstellingen in Zoho CRM.
27. Hoe vaak kan ik de wettelijke basis van het verwerken van gegevens bekijken?
Als verwerkingsverantwoordelijke dient u de wettelijke basis waarop u gegevens verwerkt regelmatig te bekijken. De reden hiervoor is dat de wettelijke basis waarop u aanvankelijk persoonsgegevens verwerkte en het doel van gegevensverzameling in de loop van de tijd kunnen veranderen.
28. Mijn gegevens bevinden zich momenteel in het Amerikaanse datacenter. Hoe kan ik deze gegevens migreren naar het Europese datacenter ten behoeve van naleving van de AVG?
Het is volgens de AVG niet verplicht om gegevens binnen de grenzen van de EU te houden. De AVG biedt juist uitstekende overdrachtsmechanismen voor vrij gegevensverkeer van en naar landen buiten de EU.

Het betreft hier onder andere overdrachtsmechanismen als de bindende bedrijfsvoorschriften (artikel 47), het privacyschild en de modelcontractbepalingen. Dus als er gegevens van u aanwezig zijn in de VS (zoho.com) en u hebt het Addendum Gegevensverwerking getekend, dan zijn uw gegevens veilig.

Het Addendum Gegevensverwerking, dat refereert aan de modelcontractbepalingen van de EU, helpt bij de overdracht van gegevens vanuit landen buiten de EU. Als u ons uw bijgewerkte Addendum Gegevensverwerking wilt sturen, kunt u een e-mail sturen naar gdpr-compliance@zohocorp.com. Geef hierin duidelijk aan of u bent geregistreerd via zoho.com of via zoho.eu

Als u uw gegevens echt wilt overzetten naar het datacenter in de EU, kunt u een e-mail sturen naar security@zohocorp.com. Vermeld hierin alle services waarvan u gebruik maakt. De e-mail wordt doorgestuurd naar de desbetreffende productteams.
29. Waar vind ik meer informatie over de AVG?
Voor meer informatie over de AVG, kunt u de volgende links raadplegen
Opmerking: Zoho Corporation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's en onderschrijft deze links niet.
30. Kan ik mijn gegevens als persoonlijk markeren?
Ja, u kunt uw gegevens als persoonlijk markeren. Als u dat doet, kunt u bovendien aangeven welke velden u wilt markeren als normaal en welke velden als vertrouwelijk.
31. Hoeveel velden kan ik markeren als persoonlijk?
U kunt per module maximaal 30 velden markeren als persoonlijk.
32. Welke velden kan ik markeren als persoonlijk?
Alle velden, met uitzondering van zoek- of formulevelden, of velden met automatische nummering, kunnen worden gemarkeerd als persoonlijk.
33. Hoe kan ik mijn gegevens als persoonlijk markeren?
Zo markeert u uw gegevens als persoonlijk:
 • Ga naar Instellen > Aanpassen > Modules en velden
 • Plaats de muisaanwijzer op de module met de persoonsgegevens van de betrokkene.
 • Klik op Persoonsvelden beheren in de vervolgkeuzelijst.
 • Klik in de sectie Persoonlijke velden beheren op Persoonlijke velden markeren.
 • Selecteer het gegevenstype als Gewoon of Gevoelig.
 • Klik op Gereed.
34. Wat zijn de gevolgen voor de gegevensverwerking zodra ik mijn gegevens als persoonlijk heb gemarkeerd?
Wanneer u uw gegevens als persoonlijk markeert, worden de gegevens beperkt voor activiteiten als exports, API's en overige gerelateerde services van Zoho CRM (Books, Finance, Campaigns, etc.).
35. Kunnen de velden in de subformulieren ook worden gemarkeerd als persoonlijk?
Ja, u kunt de velden in subformulieren die worden gebruikt voor de verwerking ook markeren als persoonlijk.
36. Hoe activeer ik dubbele aanmelding voor mijn webformulier?
Zo activeert u dubbele aanmelding:
 • Ga naar Instellen > Ontwikkelaarsruimte > Webformulieren > Webformulier maken.
 • Sleep de velden die u in uw webformulier wilt gebruiken.
 • Klik op Volgende stap. Voer op de pagina Formulierdetails de desbetreffende formuliergegevens in.
 • Klik in de sectie Persoonlijke velden beheren op Persoonlijke velden markeren.
 • Selecteer de schuif Dubbele aanmelding activeren en sla de wijzigingen op.
37. Kan ik de verwerking van persoonsgegevens buiten Zoho CRM beperken?
Ja, u kunt de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen buiten Zoho CRM beperken. Zodra u de gegevens hebt gemarkeerd als Gewoon en Gevoelig, kunt u
 • de gegevensoverdracht naar Zoho Apps/Integrations beperken
 • gegevenstoegang via API beperken
 • gegevens in exportbewerkingen beperken
 • gegevenstoegang via apps van derden beperken
38. Hoe kan ik het delen van persoonsgegevens beperken?
Zo beperkt u het delen van persoonsgegevens:
 • Klik op Instellen > Gebruikers en controle > Nalevingsinstellingen.
 • Klik op het tabblad Voorkeuren.
 • Geef bij Verwerking persoonsgegevens aan of u de gegevensoverdracht wilt beperken (Zoho Apps, apps van derden, API's, exports)
39. Waar kan ik de grondslag voor gegevensverwerking bijwerken?
U kunt de grondslag voor gegevensverwerking voor klanten bijwerken op de pagina met recorddetails. Klik op het tabblad Gegevensprivacy en selecteer of bewerk de grondslag voor gegevensverwerking. U kunt ook records selecteren via de lijstweergave van een module en van daaruit de grondslag voor gegevensverwerking bijwerken. De derde manier waarop u dit kunt doen, is via het toestemmingsoverzicht op het dashboard. Ga naar Instellen > Nalevingsinstellingen, klik op het tabblad Overzicht, selecteer de records en werk de grondslag voor gegevensverwerking bij.
40. Wat is de wachtperiode?
Dat is de tijd die u wilt wachten tot uw toestemmingsmail wordt beantwoord. Het bedrijf kan deze wachtperiode instellen. Zodra deze periode is verstreken, worden alle verwerkingsactiviteiten met betrekking tot de record stopgezet.
41. Kan ik een record die eerder op de blokkeerlijst stond weer aan CRM toevoegen?
Ja, een record die eerder op de blokkeerlijst heeft gestaan, kan weer als een nieuwe record aan CRM worden toegevoegd. Voordat u de record toevoegt, ontvangt u een melding dat deze eerder op de blokkeerlijst heeft gestaan.
42. Kan de betrokkene portals gebruiken om zijn/haar toestemming bij te werken?
Ja, u kunt toestemming krijgen van de klant via portals.
43. Kunnen betrokkenen meer rechten krijgen via portals?
Ja, u kunt de rechten van betrokkenen verhogen via portals.
 •  

Disclaimer: de informatie die hierin wordt gepresenteerd, mag niet worden opgevat als juridisch advies. Wij raden u aan om juridisch advies in te winnen om te voldoen aan de eisen van de AVG.