ZOHO COMMERCE - GEBRUIKSVOORWAARDEN

ZOHO COMMERCE, EEN SERVICE WAARMEE U E-COMMERCEWEBSITES KUNT MAKEN EN BEHEREN, WORDT TER BESCHIKKING GESTELD AAN U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U' OF 'UW' GENOEMD) DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN VAN ZOHO. DOOR ZOHO COMMERCE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SERVICE. GA NIET TOT AANKOOP OVER EN GEBRUIK ZOHO COMMERCE OP GEEN ENKELE WIJZE INDIEN U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT.

Toegang tot Zoho Commerce

Zoho Commerce is onderdeel van Zoho's suite met online samenwerkings-, bedrijfs- en productiviteitsapplicaties. U krijgt toegang tot Zoho Commerce via uw gemeenschappelijke account voor alle Zoho Services (hierna 'Zoho-account' genoemd).

Andere Zoho Services openen

Andere Zoho Services kunnen worden geïntegreerd met Zoho Commerce. Met uw Zoho-account kunt u alle Zoho Services openen, zelfs als die niet zijn geïntegreerd met Zoho Commerce. Voor het gebruik van sommige van deze Zoho Services kan het vereist zijn dat u instemt met voorwaarden die specifiek voor die betreffende Zoho Services zijn (hierna 'Servicespecifieke voorwaarden' genoemd). U dient de Servicespecifieke voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard voordat u van de desbetreffende Zoho Service gebruikmaakt.

Toepassingen van derden openen die zijn geïntegreerd met Zoho Commerce

Toepassingen van derden (hierna 'Toepassing(en) van derden' genoemd) kunnen worden geïntegreerd met Zoho Commerce. Voor toegang tot en gebruik van toepassingen van derden moet u mogelijk akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op dergelijke toepassing(en) van derden (hierna 'Voorwaarden van derden' genoemd). U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de Voorwaarden van derden voor toegang tot of het gebruik van (een) Toepassing(en) van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Zoho niet aansprakelijk is voor (een) Toepassingen van derd(en). Hoewel wij zullen proberen om u vooraf op de hoogte te stellen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Zoho op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder u vooraf op de hoogte te stellen, de toegang tot Zoho Commerce of (een)Toepassing(en) van derden kan opschorten, beperken of stopzetten, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of eindgebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, data, goodwill of andere immateriële verliezen.

Betaling van kosten

 • Zoho Commerce is beschikbaar onder verschillende abonnementen met verschillende looptijden. De door u te betalen kosten omvatten de kosten die van toepassing zijn op uw dan geldende abonnement ("Abonnementskosten"). Als u op enig moment niet in aanmerking komt voor uw op dat moment geldende abonnement, zal Zoho u automatisch upgraden naar een abonnement waarvoor u wel in aanmerking komt. In dat geval worden de kosten die van toepassing zijn op een dergelijk geüpgraded abonnement evenredig in rekening gebracht vanaf de datum van de upgrade tot het einde van de geldende factureringsperiode.
 • Als u automatisch naar een abonnement wordt geüpgraded, hebt u de mogelijkheid om uw abonnement te downgraden als u niet in aanmerking blijkt te komen voor het geüpgradede abonnement.
 • Als de uitstaande abonnementskosten niet binnen de vastgestelde termijn worden betaald, wordt u de toegang tot Zoho Commerce ontzegd.. Uw toegang wordt opnieuw geactiveerd na betaling van de uitstaande abonnementskosten. U hebt geen toegang tot uw Zoho Commerce-account tijdens de periode dat uw account is opgeschort.

Verboden activiteiten

Door Zoho Commerce te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende:

 • U zult geen goederen of services aanbieden, verzenden of publiceren waarin kinderen worden geëxploiteerd of misbruikt, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen of weergaven van kindermisbruik, kinderpornografie of die kinderen op seksuele wijze presenteren.
 • U zult geen goederen of services aanbieden, overdragen of publiceren waarin inbreuk wordt gemaakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of op andere eigendomsrechten van welke partij dan ook.
 • U zult geen goederen of services aanbieden, overdragen of publiceren die pornografisch en/of obsceen is.
 • U zult geen goederen of services aanbieden, verzenden of publiceren die onwettig, illegaal of haatdragend zijn en discriminatie, haat of geweld bevorderen op basis van etniciteit, ras, nationaliteit, religie, geslacht, seksuele geaardheid, handicap of een medische aandoening.
 • U zult geen goederen of services aanbieden, overdragen of publiceren die in diskrediet brengen, beledigen, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins de privacy en andere wettelijke rechten van anderen schenden.
 • U zult geen goederen of services aanbieden, overdragen of publiceren die ondersteuning of financiering van of lidmaatschap van een terroristische organisatie impliceren of bevorderen.
 • U zult geen goederen of services aanbieden, verzenden of publiceren die zelfbeschadiging en andere gevaarlijke of illegale activiteiten bevorderen.
 • U zult Zoho Commerce niet gebruiken om vervalste of illegale goederen te verkopen of distribueren.
 • U zult geen goederen of services aanbieden die verband houden met gokken, zoals loterijen, kansspelen, enz.
 • U zult Zoho Commerce niet gebruiken om financiële of professionele services te verkopen.
 • U zult Zoho Commerce niet gebruiken voor de verkoop of distributie van gereguleerde producten met een wisselende juridische status in verschillende rechtsgebieden, zoals alcoholische dranken, e-sigaretten, wapens en munitie, vuurwerk, explosieven, giftige en radioactieve materialen, farmaceutische en pseudo-farmaceutische producten, medische apparaten, geneesmiddelen, apparatuur die is ontworpen om geneesmiddelen te maken/gebruiken, enz.
 • U zult Zoho Commerce niet gebruiken voor oneerlijke, misleidende of onethische commerciële activiteiten of voor scammingdoeleinden, zoals piramideschema's, klikfraude of 'snel-rijk-worden'-systemen.
 • U zult Zoho Commerce niet gebruiken om goederen of services aan te bieden, verzenden of publiceren die van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wetten schenden.
 • U zult Zoho Commerce niet gebruiken voor spamming, phishing of soortgelijke activiteiten.
 • U zult Zoho Commerce niet gebruiken voor het verzenden of publiceren van content die wordt beschouwd als vertrouwelijk en/of van persoonlijke informatie van personen of entiteiten.
 • U zult Zoho Commerce niet gebruiken om zonder toestemming informatie, waaronder e-mailadressen, over anderen te verzamelen.
 • U zult Zoho Commerce niet gebruiken om te linken of door te verwijzen naar sites die betrokken zijn bij een van de hierboven vermelde verboden activiteiten.
 • U zult niet deelnemen aan activiteiten die, naar goeddunken van Zoho, daadwerkelijk of mogelijk de bedrijfsvoering, infrastructuur, het bedrijf,de reputatie, goodwill, klanten en/of klantrelaties van Zoho verstoren of schade berokkenen of de mogelijkheid van de klanten van Zoho om effectief Zoho Commerce te gebruiken, te verhinderen.

Screenen van content

Zoho controleert geen content vooraf. Zoho heeft het recht, maar niet de verplichting, om de aangeboden goederen of services en de content die wordt verzonden of gepubliceerd door middel van uw gebruik van Zoho Commerce, maar die in strijd is met de Algemene servicevoorwaarden van Zoho, te controleren en te verwijderen. De beslissingen door Zoho of er een schending van de Voorwaarden en/of de Algemene servicevoorwaarden heeft plaatsgevonden en/of de actie die wordt ondernomen met betrekking tot het naleven van de voorwaarden en/of de algemene servicevoorwaarden van Zoho, inclusief de beslissing om geen actie te ondernemen, zijn geheel naar eigen goeddunken van Zoho.

Schorsen en uitschakelen van Zoho Commerce

Van tijd tot tijd kan Zoho uw toegang tot Zoho Commerce (of een deel daarvan), waarbij we u zo mogelijk dit 24 uur van te voren laten weten, opschorten of uitschakelen in geval van (i) schending van de Voorwaarden en/of de Algemene servicevoorwaarden; of (ii) reparaties, wijzigingen, onderhoud of verbeteringen aan Zoho Commerce. Zoho is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, incidentele, indirecte, speciale, strafrechtelijke of andere schade of verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbreking of ander verlies dat voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door de opschorting of beëindiging van uw toegang tot Zoho Commerce.

Gebruikslimieten

Zoho kan gebruikslimieten voorschrijven op basis van het door u gekozen abonnement. U dient te verzekeren dat uw gebruik binnen de door Zoho voorgeschreven limieten blijft, om onderbrekingen van de service te voorkomen. U begrijpt dat Zoho een activiteit kan beperken indien u de gebruikslimiet voor een dergelijke activiteit hebt bereikt.

Wijziging, schorsing of beëindiging van Zoho Commerce

Zoho behoudt zich het recht voor om Zoho Commerce (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving. Zoho is jegens u of derden in geen geval aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen, opschorting of beëindiging van Zoho Commerce.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Zoho behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen aan de Voorwaarden zijn van kracht op uw gebruik van Zoho Commerce na publicatie van deze wijziging.